Da li u kasi sme da se nađe novčani iznos koji, u tom trenutku prelazi dnevni pazar? Odgovor na ovo pitanje je dvojak: u nekim slučajevima je potvrdan, u drugim odričan.

Da li konobar sme da ima bakšiš kod sebe?

Da li u kasi sme da se nađe novčani iznos koji, u tom trenutku prelazi dnevni pazar? Odgovor na ovo pitanje je dvojak: u nekim slučajevima je potvrdan, u drugim odričan.

Da li u kasi sme da se nađe novčani iznos koji, u tom trenutku prelazi dnevni pazar?
Odgovor na ovo pitanje je dvojak: u nekim slučajevima je potvrdan, u drugim odričan.
Obrazložićemo :
1. Ugostiteljski objekat MOŽE deo gotovog novca evidentiranog u prethodnom dnevnom
izveštaju koristiti za vraćanje kusura na početku sledećeg radnog dana, s tim što sa svog računa
mora podići gotov novac za „depozit u kasi“, odnosno za obezbeđivanje gotovog novca na
početku radnog dana i koristiti ga za isplatu prema gore navedenoj nameni za koji je gotov
novac i podignut, istog ili narednog dana.
Ukoliko pazar prethodnog dana nije predat, privredni subjekt takođe može deo gotovog novca
evidentiranog u prethodnom dnevnom izveštaju koristiti za vraćanje kusura na početku sledećeg
radnog dana.
U oba slučaja zatečena količina gotovog novca u kasi ne sme biti veća od zbira evidentiranog
prometa u gotovom novcu u prethodnom dnevnom izveštaju i evidentiranog prometa u
gotovom novcu u formiranom preseku stanja i ukoliko je novac podignut sa računa – iznosa
gotovog novca podignutog za „depozit u kasi“.
2. Ugostiteljski objekat, u trenutku formiranja preseka stanja NE MOŽE imati gotov novac koji se
koristi mimo prethodne namene, a prema navedenim propisima. Dakle bakšiš konobara, NE
SME stajati u kasi u trenutku formiranja preseka stanja.
Refernce:
1. Član 13, Zakon o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004)
2. Član 15, Zakon o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004)
3. Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00220/2010-04 od 14.09.2010.